大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2020年02月19日(星期三)
地點:沙田八場夜馬泥地賽事
總共 8 場
第 1 口 第 2 口 第 3 口 第 4 口 第 5 口 第 6 口 第 7 口
第 6 口
頭關 (第 6 場) 開跑時間  21:45
馬號 最新 1 2 4 隔夜
1 21.5 19.6 19.6 15.7 19.2
2 1.7 1.7 1.7 1.6 2.1
3 10.2 10.6 10.6 11.3 13.9
4 1.3 1.4 1.4 1.4 2.1
5 2 2 2 2 3.1
6 11 10.9 10.9 11.1 9.7
7 3.3 3.3 3.3 3.1 4
8 33.9 35 35 39.2 29.6
9 5.1 5.6 5.6 4.7 6.4
10 1.6 1.6 1.6 1.4 2.5
11 6.3 6.2 6.2 6.6 5.5
12 2 2.1 2.1 2 1.9
13 -- -- -- -- --
14 -- -- -- -- --
  2.25M 1.7M 1.7M 1.17M 0.05M
次關 (第 7 場) 開跑時間  22:15
馬號 最新 1 2 4 隔夜
1 18.5 18.5 18.5 18 19.7
2 6.5 6.3 6.3 6 5
3 1.5 1.6 1.6 1.6 2.7
4 1.1 1.1 1.1 1.2 2.2
5 7.3 7.2 7.2 7.2 8.1
6 6.7 6.5 6.5 7 4.9
7 8.7 8.8 8.8 9.4 6.7
8 2.9 3.1 3.1 3.1 3.9
9 24.3 24.3 24.3 25.2 22.5
10 2.2 2.1 2.1 2 4.4
11 9 9.2 9.2 8.2 7.3
12 5.1 5.1 5.1 5.1 5.6
13 4.4 4.4 4.4 4.1 4.4
14 1.9 2 2 2 2.6
  2.25M 1.7M 1.7M 1.17M 0.05M
註 : 
  綠色表示%走勢向上升  
  橙色表示%走勢升10%以上  
  紅色表示%走勢升20%以上  
最後更新時間 2020年2月19日 22:51
詳盡賠率

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2020 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383